Eind 2010 is er € 3.170  gefactureerd door NienkeMedia aan Stichting Huttendorp Kralingseveer voor de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement BSV Kralingseveer m.b.t. het evenement Huttendorp. De wijziging van het Huishoudelijk Reglement was op verzoek van Stichting Huttendorp. Stichting Huttendorp heeft deze factuur voldaan aan NienkeMedia volgens zowel verklaringen van Stichting Huttendorp als Nienkemedia.
BSV Kralingseveer heeft de factuur ontvangen van één van de bestuursleden van Stichting Huttendorp. Inmiddels heeft de voorzitter van BSV Kralingseveer de opsteller van de factuur gevraagd om de kosten die tegenover deze factuur staan inzichtelijk te maken. 
 
Opsteller van de factuur heeft aan de voorzitter van Buurt- en Speeltuinvereniging oplossingsrichtingen aan de hand gedaan om te komen tot een oplossing in deze kwestie richting Stichting Huttendorp. Deze 2 oplossingsvoorstellen zijn vervolgens besproken met één van de bestuursleden van Stichting Huttendorp. 
 
Stichting Huttendorp is momenteel in beraad over de gedane voorstellen door de opsteller van de factuur en handelt deze kwestie zelfstandig af met de opsteller van de factuur.